˻

 
   
 

61. non presto
nonpresto(.) …
ǻ > Ǻ > þ
62. Ʈ nicht schnell
nichtschnell(.Ʈ) ʰ …
ǻ > Ǻ > þ
63. ī / ī / ġǿ da capo / daccapo / dal principio
dacapo/daccapo/dalprincipio(.ī/ī/ġǿ) :D.C. ó dacapoalfine(óͳ)·־. …
ǻ > Ǻ > þ
64. ī da capo al segno
dacapoalsegno(.ī˼) óͳ …
ǻ > Ǻ > þ
65. 丣 dappertutto
dappertutto(.丣) ,ó …
ǻ > Ǻ > þ
66. , dz dal segno, dal segno al fine, Dal S., D.S
޼,޼dz(.dalsegno,dalsegnoalfine) ǥú(dalsegno)(alfine)Ƕ dalsegnoǾ:DalS.,D.S …
ǻ > Ǻ > þ
67. Ʈ dehnend
dehnend(.Ʈ) ƴ̵ …
ǻ > Ǻ > þ
68. Ƽ demütig
demütig(.Ƽ) ,õ …
ǻ > Ǻ > þ
69. ũ decrescendo
decrescendo(.ũ). …
ǻ > Ǻ > þ
70. Ʈ denkend
denkend(.Ʈ) ϸ鼭 …
ǻ > Ǻ > þ
Elapsed time: 0.0045sec
Searched recordes : 995

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][10]

 

Copyright (c) ѱǿ (Korean Institute of Music Terminology). All rights reserved.